Clalelaimi Projecte

Aquesta pagina tindra fotografies de la nostre escola
L'escola estara dividida per sectors
Hi haura imatges de tots els sectors

El primer sector estara format per:

Aula de tecnologia
Menjador
Aula d'informàtica
Aula d'audiovisuals
Aula d'exàmens
Sala de professors de primer cicle

Segon sector:

Classes de primer cicle d´ESO
Classes de segon cicle d´ESO
Classes de cicle superior de Primària
P4 B i P5 A i B
Cicle inicial de Primària
Sala de professors de segon cicle d'ESO

Tercer sectoR:

Porteria, P3-A, P3-B, P4-A

Quart sector:

Pati gran
Pati educació infantil
Pati primària

Cinque sector:

Classes cicle mitjà
Música
Sala d'educació física
Biblioteca

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.